[Tiếng Anh Căn bản] Cấu trúc căn bản với "It"

  Bài viết hay nhất1
1/ It + be + time + S + V 3/ed
   It's + time + (for someone) + to do something : đã đến lúc (ai đó) phải làm gì...

2/ It + be + someone/ something + that/who : (chính.../ mà...)

3/ It takes/ took + someone + amount of time + to do something : mất bao nhiêu thời gian...  làm việc gì...

4/ It's + adj + to + Vinf : quá... để làm gì...
Bạn không có quyền trả lời bài viết